Zend Tea by Hesse Shanghai

不僅于茶

班章红茶的种植和采摘非常昂贵且古茶树的数量也是有限的。这种茶来自云南西南部的一个著名茶山。 由于动植物的特殊性,该地区的每座山都发展出自己独有的茶香。在此选择中,通过苔藓,蕨类植物和花朵等自然寄生,特别注重对古茶树的原生态保护与栽培,也自然催生了不同風味的普洱茶。


这种古茶树仅少量种植,因此精致而珍贵。海瑟上海公司根据扇形开发了这款包装。优美的插图显示了该茶山中主要的典型茶叶和蝴蝶种类。每份包装单位7 X 8克

Zend Tea by Hesse Shanghai
Zend Tea by Hesse Shanghai
Zend Tea by Hesse Shanghai
Zend Tea by Hesse Shanghai
Zend Tea by Hesse Shanghai
Zend Tea by Hesse Shanghai
Zend Tea by Hesse Shanghai
Zend Tea by Hesse Shanghai