Zend Tea by Hesse Shanghai

不僅于茶

班章红茶的种植和采摘非常昂贵且古茶树的数量也是有限的。这种茶来自云南西南部的一个著名茶山。 由于动植物的特殊性,该地区的每座山都发展出自己独有的茶香。在此选择中,通过苔藓,蕨类植物和花朵等自然寄生,特别注重对古茶树的原生态保护与栽培,也自然催生了不同風味的普洱茶。


这种古茶树仅少量种植,因此精致而珍贵。海瑟上海公司根据扇形开发了这款包装。优美的插图显示了该茶山中主要的典型茶叶和蝴蝶种类。每份包装单位7 X 8克

Zend Tea by Hesse Shanghai
Zend Tea by Hesse Shanghai
Zend Tea by Hesse Shanghai
Zend Tea by Hesse Shanghai
Zend Tea by Hesse Shanghai
Zend Tea by Hesse Shanghai